Ξεblogare


Αρχική Διαγωνισμός Έπαθλα Εκδηλώσεις F.A.Q. Όροι Συμμετοχής Επικοινωνία

Αναλυτικοί Όροι Συμμετοχής

1. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κοινωνία της Πληροφορίας που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λέκκα, αριθμός 23-25, Τ.Κ 105 62 (εφεξής «ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ» ή «Υπεύθυνος Επεξεργασίας») με σκοπό να εγείρει περαιτέρω το ενδιαφέρον των μαθητών όλων των βαθμίδων και να συμβάλλει στην αξιοποίηση των γνώσεών τους για τις νέες τεχνολογίες με έμφαση στις δυνατότητες της Ψηφιακής Ελλάδας, καθώς και να βραβεύσει τις προσπάθειές τους με την ανάδειξη των βέλτιστων, διοργανώνει μαθητικό διαδικτυακό πανελλήνιο διαγωνισμό στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ε.Γ. Ψηφιακού Σχεδιασμού και του Ε.Π. ΚτΠ (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), του οποίου την διεξαγωγή (οργανωτικά, τεχνολογικά και διαδικαστικά) έχει αναλάβει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα της σχετικής μεταξύ τους από 06/02/2007 συμβάσεως περί ενεργειών επικοινωνίας (Παράρτημα Ι, Ομάδα V: Λοιπές ενέργειες/ Προκήρυξη με αρ. πρωτ. 11383-Δ΄/Φ.5201/03/13.12.2005), η Κοινοπραξία με την επωνυμία «Κοινοπραξία Upset Εταιρεία Παροχής Επικοινωνιακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία – Ashley & Holmes Ανώνυμος Εμπορική και Διαφημιστική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ASUP» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Παπανικολή αρ. 22Α, (εφεξής η «ASUP» ή ο «Εκτελών την Επεξεργασία») και από κοινού οι ανωτέρω στο εξής ως οι «Διοργανωτές».

Ειδικότερα:

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής των ενδιαφερομένων στον Διαγωνισμό, της διαδικασίας ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού και της απονομής των προβλεπομένων χρηματικών επάθλων.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν μαθητές αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ελληνικών ή ξενόγλωσσων σχολείων σε όλη την ελληνική επικράτεια (δημόσιων και ιδιωτικών), πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε τρεις διαγωνιστικές κατηγορίες (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Οι μαθητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής είτε ατομικά είτε σε ομάδες μαθητών (χωρίς περιορισμό στον αριθμό των μαθητών ανά ομάδα), με μόνη προϋπόθεση οι ομάδες να απαρτίζονται αποκλειστικά από μαθητές του ίδιου σχολείου, από την ίδια σχολική μονάδα. Δεν επιτρέπεται η συγκρότηση μικτών ομάδων εργασίας από μαθητές διαφορετικών βαθμίδων (διαφορετική διαγωνιστική κατηγορία) ή διαφορετικών σχολικών μονάδων. Επιτρέπεται η χρήση από τους μαθητές πόρων των σχολικών μονάδων τους (όπως λ.χ. ενδεικτικώς ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σύνδεση στο διαδίκτυο κλπ) εντός των σχολικών μονάδων, καθώς και η υποστήριξη/ υποβοήθηση των συμμετεχόντων από τους δασκάλους/ καθηγητές πληροφορικής στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος σε τυχόν ερωτήματα που ανακύπτουν (σε καμία περίπτωση, όμως, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τους με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο στη δημιουργία του blog), σε κάθε, όμως, περίπτωση εκτός διδακτικών ωρών και χωρίς οι δάσκαλοι ή καθηγητές ή οποιοιδήποτε τρίτοι ενήλικες ή μη να δικαιούνται να περιληφθούν μεταξύ των συμμετεχόντων υποψηφίων προς βράβευση.

3. Εξαιρούνται από την συμμετοχή στον διαγωνισμό οι μαθητές - τέκνα υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του προσωπικού των εταιρειών – μελών της Κοινοπραξίας “ASUP” «ASHLEY & HOLMES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «UPSET ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

4. Ως ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 11/02/2008 και ώρα Ελλάδος 18.00 ως δε καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών σε αυτόν ορίζεται η 16/05/2008 και ώρα Ελλάδος 24.00. Συμμετοχές που υποβάλλονται πριν ή μετά από τις ανωτέρω ημερομηνίες ενάρξεως και λήξεως του Διαγωνισμού αντίστοιχα θεωρούνται ως άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση. Ο ακριβής χρόνος συμμετοχής αποδεικνύεται με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 11 παρακάτω.

5. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται χωρίς καμία χρέωση/ οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων. Με την εξαίρεση της υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων κατά το άρθρο 9 παρακάτω, η υποβολή των συμμετοχών στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται εξολοκλήρου ηλεκτρονικά διαδικτυακά (online), με επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο microsite: www.ksebloagre.gr (εφεξής το “microsite”) είτε απευθείας είτε κατόπιν διασύνδεσης-παραπομπής από την ιστολόγιο www.psifiakiellada.gr και την επιλογή του πεδίου περί συμμετοχής στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω στους παρόντες όρους. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ελάχιστη τεχνολογική υποδομή πληροφορικής, ήτοι προσωπικός ή σχολικός υπολογιστής και απλή σύνδεση με το διαδίκτυο (internet).

6. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή συμμετέχουσα ομάδα εργασίας θα πρέπει να δημιουργήσει (κατασκευάσει) και υποβάλει προς αξιολόγηση ένα ιστολόγιο (blog) με συγκεκριμένο περιεχόμενο βασισμένο στους τέσσερις (4) θεματικούς άξονες του άρθρου 8 παρακάτω, κάνοντας χρήση διαθέσιμων ελεύθερα στο διαδίκτυο εργαλείων κατασκευής προσωπικών ιστολογίων (blogs), όπως εκείνα που, όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, θα προτείνονται από τους Διοργανωτές στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού ή οποιαδήποτε άλλα. Το εκάστοτε περιεχόμενο των δημιουργούμενων ιστολογίων θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και (με την επιφύλαξη του άρθρου 20 κατωτέρω) να μην προσβάλει πνευματικά ή άλλα δικαιώματα ή έννομα αγαθά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση χρήσης υλικού (όπως π.χ. φωτογραφιών ή/και κειμένων ή/και άλλων) ή/και τυχόν λογισμικού που φέρουν δικαιώματα τρίτων, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι του ν. 2121/1993 και ιδίως να κατονομάζεται η πηγή του, καθώς και να έχει προηγουμένως ζητηθεί, εφόσον είναι αναγκαίο, τυχόν άδεια χρήσης αυτών για τον συγκεκριμένο σκοπό. Σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων από τα υποβαλλόμενα ιστολόγια ο/οι συμμετέχων/ οντες που τις υπέβαλαν ή/και οι γονείς και κηδεμόνες τους που υπογράφουν την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 9 κατωτέρω, φέρουν έναντι των Διοργανωτών κάθε ευθύνη που τυχόν καταλογισθεί στους τελευταίους (είτε σε αμφότερους από κοινού είτε στον καθένα ξεχωριστά ή/και μεμονωμένα) εξαιτίας της ως άνω παραβίασης καθώς και την υποχρέωση ανόρθωσης κάθε περαιτέρω δαπάνης ή ζημίας τους.

7. Για να εξασφαλισθεί η ισότητα των όρων συμμετοχής προς όλους τους μαθητές, τα ελάχιστα εργαλεία κατασκευής των προσωπικών ιστολογίων είναι τα διαθέσιμα μέσα από υπάρχουσες ιστοσελίδες, τα οποία προσφέρονται δωρεάν στο διαδίκτυο για την ανάπτυξη blogs, χωρίς να αποκλείεται οποιοδήποτε άλλο λογισμικό (software) παραγωγής blogs, υπό τους όρους του άρθρου 6 πιο πάνω. Επίσης, οι συμμετέχοντες δύνανται να χρησιμοποιήσουν το ειδικό ηλεκτρονικό εγχειρίδιο (manual) που έχει δημιουργηθεί από την ASUP προς τον σκοπό αυτό και είναι διαθέσιμο στο microsite του διαγωνισμού και περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο χρήσης των διαθέσιμων εργαλείων κατασκευής προσωπικών ιστολογίων (blogs) που ενδεικτικώς αναφέρονται στο microsite του διαγωνισμού.

8. Το κάθε συμμετέχον στον Διαγωνισμό ιστολόγιο (blog) θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτει όλους τους ακόλουθους τέσσερις (4) θεματικούς άξονες, διαφορετικά η συμμετοχή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κατά το στάδιο αξιολόγησης 13 ιι) β) παρακάτω:

α. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥ
β. Η ΠΟΛΗ / ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΟΥ
γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ /ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ της ΠΟΛΗΣ/ΧΩΡΙΟΥ
δ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Για κάθε κατηγορία υπάρχουν στο microsite απλές οδηγίες ως προς τα βασικά-ελάχιστα θέματα που πρoτείνεται να καλυφθούν με κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά κλπ. Τα ιστολόγια που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, υπό τους όρους του άρθρου 11iv) κατωτέρω, προς αξιολόγηση σε συγκεκριμένο χώρο φιλοξενίας (hosting) που παρέχει δωρεάν το κάθε εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουν οι συμμετέχοντες. Κατά την υποβολή της συμμετοχής θα πρέπει να δηλωθεί μόνο το url (ηλεκτρονική διεύθυνση) συμμετοχής (π.χ http://vkar.blogspot.com ), στο οποίο έχει αναρτηθεί το υποψήφιο προς αξιολόγηση ιστολόγιο.

9. Για την έγκυρη συμμετοχή των μαθητών στον Διαγωνισμό απαιτείται η υπογραφή και εμπρόθεσμη αποστολή από τον ασκούντα την γονική μέριμνα του κάθε συμμετέχοντα μαθητή (είτε με μεμονωμένη συμμετοχή είτε ως μέλος συμμετέχουσας ομάδας) εγγράφου υπεύθυνης δήλωσης με συγκεκριμένο περιεχόμενο, η οποία θα είναι διαθέσιμη προς εκτύπωση στο microsite του Διαγωνισμού(βλ. πιο κάτω). Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα αποστέλλονται από τον ασκούντα την γονική μέριμνα με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορική (courier) στην Κοινοπραξία ASUP (UpSetpr οδός Καρνεάδου αρ.21 , Τ.Κ. 10675, Αθήνα, με ένδειξη για το διαγωνισμό «Ξεμπλόγκαρε») το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών συμμετοχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 πιο πάνω. Ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων (εμπρόθεσμη ή μη) θα αποδεικνύεται από την ημερομηνία αποστολής που θα φέρει ο σχετικός φάκελος (με σήμανση ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορικής), ανεξαρτήτως ημέρας παραλαβής από την Κοινοπραξία, αποδεικτικό της οποίας υποχρεούνται να διατηρήσουν και οι συμμετέχοντες προς επίδειξη οποτεδήποτε τυχόν τους ζητηθεί. Με τις υπεύθυνες αυτές δηλώσεις οι ασκούντες την γονική μέριμνα των μαθητών θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι:
α) επαληθεύουν την ορθότητα των υποβαλλόμενων προσωπικών στοιχείων,
β) παρέχουν την ρητή συγκατάθεσή τους περί της συμμετοχής του μαθητή είτε του ίδιου ατομικά είτε ως μέλους της ομάδας μαθητών στον Διαγωνισμό, αποδεχόμενοι τους όρους του Διαγωνισμού, των οποίων έχουν λάβει πλήρη γνώση,
γ) δια της εκάστοτε συμμετοχής των μαθητών και του υποβαλλόμενου έργου (ιστολογίου) δεν παραβιάζονται πνευματικά ή άλλα δικαιώματα τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ούτε η ελληνική νομοθεσία,
δ) παραχωρείται στους Διοργανωτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των νικητών του διαγωνισμού η άδεια δημόσιας παρουσίασης του πνευματικού έργου που υπέβαλαν δια της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό άνευ ανταλλάγματος.
ε) συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού υπό τους όρους του ν. 2472/1997 όπως εξειδικεύονται παρακάτω στα άρθρα 12 και 18 του παρόντος καθώς και στην ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών στα ΜΜΕ.
στ) δεσμεύονται – επί ποινή αποκλεισμού της συμμετοχής – για την μη τροποποίηση του διαγωνιζομένου ιστολογίου από την χρονική στιγμή της υποβολής του και μέχρι το πέρας όλων των φάσεων του Διαγωνισμού (της ημερομηνίας της τελετής βράβευσης των νικητών συμπεριλαμβανομένης).

Σημειώνεται ότι οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν αν για την συμμετοχή του μαθητή και την παροχή ρητής συγκατάθεσης για τα ανωτέρω (μέσω της υποβαλλόμενης υπεύθυνης δήλωσης δια του ενός γονέα ή κηδεμόνα αυτού), δεν υφίσταται η συγκατάθεση και του έτερου γονέα/ κηδεμόνα του μαθητή (εφόσον τούτη είναι απαραίτητη) ή/και του ασκούντος πράγματι (εκ του νόμου ή εκ δικαστικής αποφάσεως) την εποπτεία ή/και επιμέλεια αυτού. Το ανωτέρω ελάττωμα συνεπάγεται αυτόματη ακύρωση του μαθητή οποτεδήποτε και αν αυτό διαπιστωθεί, οι δε Διοργανωτές και επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους.

10 Κάθε συμμετέχων ή ομάδα συμμετεχόντων δικαιούται μιας και μόνο έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό. Τυχόν επιπλέον συμμετοχές του ίδιου συμμετέχοντος θα απορρίπτονται (είτε κατευθείαν από το Σύστημα Λογισμικού που θα υποστηρίζει τον Διαγωνισμό κατά την διασταύρωση των σχετικών στοιχείων των συμμετεχόντων, είτε σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο αυτό διαπιστωθεί) ώστε τελικά κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό να συμμετέχει στον Διαγωνισμό με μία και μόνη συμμετοχή. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται και η υποβολή τόσο μεμονωμένης συμμετοχής όσο και ως μέλος άλλης ομάδας, από μαθητή, ο οποίος συμμετείχε ήδη είτε μεμονωμένα είτε σε άλλη συμμετέχουσα στον Διαγωνισμό ομάδα περισσότερων μαθητών. Σε κάθε περίπτωση, οποτεδήποτε και αν αυτή διαπιστωθεί (σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού), τυχόν δεύτερη συμμετοχή μαθητή είτε μεμονωμένη είτε στο πλαίσιο ομάδας, θα επιφέρει αυτόματη απόρριψη της δεύτερης χρονικά συμμετοχής (είτε αυτή είναι μεμονωμένη/ ατομική είτε ως μέλους σε ομάδα συμμετεχόντων μαθητών – οι λοιποί πάντως μαθητές της ομάδας θα συμμετάσχουν κανονικά στο διαγωνισμό). Ως χρόνος συμμετοχής ορίζεται ο χρόνος υποβολής της συμμετοχής στο σύστημα του διαγωνισμού όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 11 παρακάτω. Ρητώς συμφωνείται ότι η ημερομηνία που θα φέρει το εκτύπωμα ή snapshot του συστήματος υποστήριξης του Διαγωνισμού (όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 iv παρακάτω) θα αποτελεί πλήρη και αδιαμφισβήτητη απόδειξη ως προς τον χρόνο υποβολής των συμμετοχών και την εμφάνιση/ περιεχόμενο του ιστολογίου κατά τον εν λόγω χρόνο, το οποίο και θα είναι εκείνο που θα αξιολογηθεί.

11. ι) Στο microsite θα υπάρχει ειδική τυποποιημένη φόρμα συμμετοχής, όπου κάθε συμμετέχων ή συμμετέχουσα ομάδα θα πρέπει να δηλώνει: α. τον αριθμό των συμμετεχόντων ανά συμμετέχουσα ομάδα β. το url (ηλεκτρονική διεύθυνση) για πρόσβαση στo δημιουργηθέν ιστολόγιο, γ. τo ακριβές ονοματεπώνυμο του μαθητή/ όλων των μαθητών - μελών της ομάδας που εργάστηκαν για την δημιουργία του ιστολογίου και λοιπά ζητούμενα προσωπικά στοιχεία του μαθητή ή του εκπροσώπου της ομάδας μαθητών (τα οποία θα πρέπει να ταυτίζονται με τα αναγραφόμενα στις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων και κηδεμόνων κατά το άρθρο 9 παραπάνω όταν και εφόσον αυτά τυχόν διασταυρωθούν) δ. τα στοιχεία φοίτησης και την σχολική μονάδα και ε. στοιχεία επικοινωνίας του συμμετέχοντος ή σε περίπτωση ομάδας συμμετεχόντων, του εκπροσώπου των συμμετεχόντων (ήτοι ένας εξ αυτών θα ορίζεται ρητώς ως εκπρόσωπος της ομάδας για λόγους και μόνον επικοινωνίας με τα μέλη της ομάδας για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού).

ιι) Επίσης, για την έγκυρη υποβολή συμμετοχής θα απαιτούνται στο ίδιο ως άνω σημείο του microsite: α) η επιβεβαίωση της ανάγνωσης και αποδοχή των όρων του διαγωνισμού που θα υπάρχουν διαθέσιμοι και στο microsite και β) η υποχρεωτική απάντηση στο ακόλουθο: Οι συμμετέχοντες καθώς και οι γονείς και κηδεμόνες τους έλαβαν γνώση των όρων και τους αποδέχονται και δηλώνουν ότι έχουν ήδη αποστείλει ή θα αποστείλουν εγκύρως και εγκαίρως τις υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 9 πιο πάνω. Τυχόν αδυναμία έγκυρης ή/και έγκαιρης αποστολής των ανωτέρω δηλώσεων, έστω και εξαιτίας ανωτέρας βίας, επιφέρει αυτόματη ακύρωση της συγκεκριμένης συμμετοχής (είτε μεμονωμένης είτε του μέλους/ των μελών της ομάδας και μόνο που δεν την προσκόμισε/ αν), οποτεδήποτε και αν αυτή διαπιστωθεί. Η Διοργανώτρια Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συμμετοχή μαθητή ο οποίος δεν προσκόμισε τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις, οποτεδήποτε και αν αυτή διαπιστωθεί, επιφυλάσσεται δε παντός νομίμου δικαιώματός της από τη μη έγκυρη συμμετοχή μαθητή στον Διαγωνισμό.

ιιι) Η συμπλήρωση της ως άνω υπό στοιχ. ι) ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής, η υπό στοιχ. ιι) αποδοχή των όρων του διαγωνισμού και η απάντηση στο ερώτημα που τέθηκε ανωτέρω από τους συμμετέχοντες θα ολοκληρώνεται με την αποστολή τους προς τη Διοργανώτρια με το πάτημα του «κουμπιού»: «Αποδοχή/Υποβολή». Αποδεκτές θα γίνονται καταρχήν από το ηλεκτρονικό σύστημα που διενεργεί τον Διαγωνισμό, μόνον οι συμμετοχές που πληρούν τους ως άνω τυπικούς όρους, η δε ως άνω ενέργεια (το πάτημα του «κουμπιού»: «Αποδοχή/Υποβολή) αποτελεί την επίσημη κατάθεση της συμμετοχής των προσώπων που αναφέρονται σε αυτήν, ενώ ως ημερομηνία και ώρα συμμετοχής αναγνωρίζεται η επίσημη χρονοσήμανση του συγκεκριμένου microsite για τον ακριβή χρόνο που πατήθηκε το «κουμπί» «Αποδοχή/Υποβολή», όπως θα εμφαίνεται στο εκτύπωμα ή snapshot του συστήματος υποστήριξης του Διαγωνισμού (όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 iv παρακάτω).
iv) Για την εξασφάλιση της ισότητας και αμεροληψίας του Διαγωνισμού, η Κοινοπραξία που συνδράμει τον Διοργανωτή θα εκτυπώσει/ διατηρήσει “snapshot” από το περιεχόμενο του ιστολογίου που έχουν υποβάλλει οι συμμετέχοντες κατά τα ανωτέρω, με εμφανή ημερομηνία εκτύπωσης ή ήλεκτρονικού αρχείου που να συμπίπτει τουλάχιστον με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της συμμετοχής τους, το οποίο εκτύπωμα/ snapshot θα είναι διαθέσιμο στην υπό άρθρο 13 Επιτροπή ή/ και στην Διοργανώτρια Αρχή οποτεδήποτε τυχόν κάτι τέτοιο ζητηθεί. Σημειώνεται ρητώς ότι το ως άνω εκτύπωμα/ snapshot θα αποδεικνύει και αποτελεί την τελική μορφή του ιστολογίου κατά την ημέρα της υποβολής του από τους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που το ως άνω εκτύπωμα/ snapshot δεν ταυτίζεται, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την υποβολή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με το αναρτημένο στο Διαδίκτυο περιεχόμενο του ιστολογίου [στο url (ηλεκτρονική διεύθυνση) που έχει γνωστοποιηθεί κατά το άρθρο 11 ι) στοιχ. β) ανωτέρω], ο συμμετέχων ή η ομάδα των συμμετεχόντων αποκλείονται από τη συνέχεια του διαγωνισμού αυτομάτως, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν διαπιστωθεί αυτό. Συνεπώς, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να μην πραγματοποιήσουν καμία αλλαγή στο υποβληθέν κατά τα ανωτέρω ιστολόγιο. Σε περίπτωση ταύτισης του περιεχομένου δύο ή περισσότερων υποβληθέντων ιστολογίων, θα λαμβάνεται ως έγκυρο αυτό που υπεβλήθη χρονικά πρότερο, ενώ το δεύτερο σε χρονική σειρά θα ακυρώνεται.

12. ι) Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που θα ζητούνται για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, διεύθυνση κατοικίας, σχολείο φοίτησης, στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου), ονοματεπώνυμο ασκούντος την γονική μέριμνα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου αυτού. Τα στοιχεία αυτά θα ζητούνται – σε περίπτωση ομάδας συμμετεχόντων – για όλα τα μέλη της ομάδας, ο αριθμός των οποίων θα δηλώνεται ήδη κατά την έναρξη της υποβολής της φόρμας συμμετοχής (τα πιο πάνω στοιχεία θα ζητούνται να υποβληθούν στο microsite του Διαγωνισμού μόνο για τον εκπρόσωπο της ομάδας). Για τεχνικούς λόγους, τα λοιπά μέλη της ομάδας μαθητών, θα δηλώνουν στο microsite του Διαγωνισμού μόνο ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο και τα υπόλοιπα στοιχεία τους θα περιέχονται στην υπεύθυνη δήλωση του ασκούντος την γονική μέριμνα κάθε μαθητή που θα αποστέλλεται ταχυδρομικά ή με courier). Έγκυρες θα θεωρούνται οι συμμετοχές εφόσον έχουν συμπληρωθεί ορθά και πλήρως / απαντηθεί τα σχετικά ως άνω πεδία (ήτοι αυτά που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, αλλά και στα άρθρα 9 και 11), σε διαφορετική περίπτωση οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για την ακυρότητα της συμμετοχής, οποτεδήποτε και αν αυτή διαπιστωθεί.

ιι) Σημειώνεται ότι οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή, όποτε αυτή είναι απαραίτητη ή απαιτείται από την διαδικασία αξιολόγησης ή/και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, η επικοινωνία με τον/τους συμμετέχοντες ή/και τους ασκούντες τη γονική μέριμνα εξαιτίας σφάλματος στα δηλωθέντα στοιχεία ή/και κατόπιν ικανοποιητικού αριθμού αποτυχημένων προσπαθειών (τουλάχιστον 3 προσπάθειες) . Ο/οι συμμετέχοντες με τους οποίους δεν καταστεί εντέλει εφικτή η επικοινωνία (με τους ίδιους ή/και τον εκπρόσωπο της ομάδας τους κατά το άρθρο 11 ι παραπάνω ή/και τους ασκούντες την γονική μέριμνα) σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, θα ακυρώνονται. Επιπλέον, οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν αν για οιονδήποτε λόγο παραλήφθηκε η υποβολή στοιχείων ενός ή περισσοτέρων μελών της ομάδας μαθητών κατά την ηλεκτρονική υποβολή αυτών στο microsite, διατηρεί δε το δικαίωμα να θεωρεί ως νικητές – μέλη της ομάδας αποκλειστικά και μόνο αυτούς τα ονόματα των οποίων συμπεριλήφθηκαν κατά την ηλεκτρονική υποβολή της συμμετοχής, σύμφωνα με τον όρο 11.

13. ι) Μετά το πέρας του διαγωνισμού, τα υποβληθέντα ιστολόγια (blogs) θα αξιολογηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 17/05/2008 έως 2/09/2008 από πενταμελή κριτική επιτροπή που θα συσταθεί από ειδικούς με ευθύνη και κατά την κρίση των Διοργανωτών ως προς την σύνθεση αυτής. Τα μέλη της επιτροπής θα είναι εκπρόσωποι των κάτωθι φορέων (ενδεικτικά):
- εκπρόσωπος της ΕΓ Ψηφιακού Σχεδιασμού, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
- εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
- εκπρόσωπος – Ακαδημαϊκός από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
- Ακαδημαϊκός Πληροφορικής
- εκπρόσωπος του Interactive Advertisement Bureau

ιι) Ειδικότερα: Με την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, μετά το πέρας της υπό άρθρο 4 ανωτέρω, καταληκτικής ημερομηνίας, άρχεται η αξιολόγηση του Διαγωνισμού. Τα στάδια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:
α) Η Επιτροπή ελέγχει και επικυρώνει τα καταρχήν τυπικά κριτήρια των συμμετεχόντων που υποβλήθηκαν κατά το άρθρο 11 ανωτέρω, βάσει των στοιχείων που της παραδίδει η ASUP, από τα ηλεκτρονικά συστήματά της, δυνάμει των οποίων διενεργήθηκε ο Διαγωνισμός, Οι συμμετέχοντες ή/ και ομάδες συμμετεχόντων που πληρούν τα εν λόγω κριτήρια εισέρχονται στο επόμενο στάδιο. Ειδικώς επισημαίνεται ότι το τυπικό κριτήριο των υπεύθυνων δηλώσεων που περιγράφεται στο άρθρο 9 ανωτέρω, θα εξεταστεί από την Επιτροπή στο στάδιο δ) της αξιολόγησης και μόνον για τους συμμετέχοντες που αναφέρονται εκεί.
β) Η Επιτροπή αποκτά πρόσβαση στο url (ηλεκτρονική διεύθυνση) που έχουν δηλώσει οι συμμετέχοντες κατά το άρθρο 11 ι) στοιχ. β) πιο πάνω. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που η πρόσβαση στο εν λόγω url (ηλεκτρονική διεύθυνση) δεν είναι δυνατή για τεχνικούς ή άλλους λόγους, η Επιτροπή ή/και η Διοργανώτρια Αρχή θα έρχονται σε επικοινωνία με τον συμμετέχοντα ή τον εκπρόσωπο της ομάδας των συμμετεχόντων στα στοιχεία επικοινωνίας που παρείχαν δυνάμει του άρθρου 11 ι) στοιχ. ε) ανωτέρω και θα αιτούνται την αποκατάσταση του ελαττώματος προκειμένου να καταστεί εφικτή η πρόσβαση στον υπό εξέταση ιστολόγιο. Κατά την πρώτη πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση (url) στο παρόν στάδιο, ελέγχεται κατά πόσο πληρούνται οι θεματικές ενότητες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παραπάνω. Μόνον οι συμμετέχοντες ή ομάδα συμμετεχόντων που πληρούν τα εν λόγω κριτήρια εισέρχονται στο επόμενο στάδιο.
γ) Η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των ιστολογίων βάσει των κριτηρίων που τίθενται κατωτέρω στο άρθρο 13 και αναλύονται στο Παράρτημα των παρόντων όρων και κατατάσσει τους συμμετέχοντες (που έχουν συμμετάσχει ατομικά ή/και σε ομάδες) κατά σειρά προτεραιότητας με φθίνουσα σειρά ανά διαγωνιστική κατηγορία.
δ) Η Επιτροπή μετά το πέρας της φάσης γ) ανωτέρω, εξετάζει κατά πόσο οι υπεύθυνες δηλώσεις των συμμετεχόντων που έχουν προκριθεί εντός των 10 καλύτερων ιστολογίων ανά διαγωνιστική κατηγορία κατά το ως άνω στάδιο και που θέτει υπόψη της η ASUP, περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έχουν υποβληθεί εγκαίρως, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 πιο πάνω (ήτοι εξετάζει την εγκυρότητα και το έγκαιρο των υπευθύνων δηλώσεων). Στην επόμενη φάση προκρίνονται μόνον οι συμμετέχοντες (άτομα ή ομάδα συμμετεχόντων) που έχουν καταθέσει εγκαίρως και έγκυρα τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις, οι δε λοιποί συμμετέχοντες (άτομα ή ομάδες συμμετεχόντων) ακυρώνονται αυτομάτως. Υπογραμμίζεται ότι στην περίπτωση της ομάδας συμμετεχόντων, οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν κατατεθεί εγκαίρως και έγκυρα για το σύνολο των μαθητών που συμμετέχουν σε αυτή, ενώ σε περίπτωση μη έγκαιρης/ έγκυρης αποστολής των υπευθύνων δηλώσεων εκ μέρους ενός ή περισσοτέρων μελών της ομάδας, δεν ακυρώνεται η συμμετοχή όλης της ομάδας, αλλά μόνο η συμμετοχή του μέλους/ των μελών που δεν απέστειλε/ αν εγκαίρως/ εγκύρως την υπεύθυνη δήλωση του ασκούντος την γονική μέριμνα αυτού/ ών. Σε περίπτωση που μια συμμετοχή ακυρωθεί στο σύνολό της θα αντικαθίσταται από την επόμενη στην κατάταξη συμμετοχή, ανά διαγωνιστική κατηγορία, όπως αυτή έχει προκύψει κατά το στάδιο 13 ιι γ ανωτέρω.
στ) Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή κοινοποιεί προς τους Διοργανωτές τη σειρά κατάταξης των 10 καλύτερων ιστολογίων προς ανακοίνωση των νικητών. Οι Διοργανωτές θα ανακοινώσουν στο microsite του Διαγωνισμού τους 2 πρώτους νικητές ανά διαγωνιστική κατηγορία.

ιιι) Κριτήρια αξιολόγησης: Η επιτροπή αξιολόγησης έχει ως τελικό σκοπό να ξεχωρίσει κατά την απόλυτη κρίση της δύο (2) ιστολόγια ανά κατηγορία, ήτοι θα επιλέξει προς βράβευση τα έξι (6) καλύτερα ιστολόγια (δύο ιστολόγια από μαθητές Δημοτικού, δύο από μαθητές Γυμνασίου και δύο από μαθητές Λυκείου), ανεξαρτήτως του αν αυτά αποτελούν προϊόν ατομικής ή ομαδικής εργασίας, βάσει της δήλωσης συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικώς στο Παράρτημα των παρόντων όρων που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες καθώς και οι γονείς και κηδεμόνες τους αποδέχονται ότι καμία ένσταση ή άλλη δικαστική ή εξωδικαστική αμφισβήτηση δεν χωρεί κατά της σχετικής κρίσεως της ανωτέρω επιτροπής.

14. ι) Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παρακάτω, σε ειδική εκδήλωση που θα λάβει χώρα στην Αθήνα σε τόπο και χρόνο που θα ορίσουν εγκαίρως οι Διοργανωτές και θα ανακοινωθεί τουλάχιστον στο microsite, στην οποία θα προσκληθούν όπως παραστούν επίσημοι προσκεκλημένοι, όπως όλως ενδεικτικώς ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού, ή αναπληρωτές τους, εκπρόσωποι του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και λοιποί εκπρόσωποι φορέων που ενεπλάκησαν, θα απονεμηθούν στους νικητές χρηματικά έπαθλα (δωρεές υπό τρόπο) ως ακολούθως:
Α. Νικητήρια ιστολόγια από Μαθητές Δημοτικού – 1ο έπαθλο 3.000€ συνολικά, 2ο έπαθλο 2.000€ συνολικά
Β. Νικητήρια ιστολόγια από Μαθητές Γυμνασίου – 1ο έπαθλο 3.000€ συνολικά, 2ο έπαθλο 2.000€ συνολικά
Γ. Νικητήρια ιστολόγια από Μαθητές Λυκείου – 1ο έπαθλο 3.000€ συνολικά, 2ο έπαθλο 2.000€ συνολικά.

ιι) Στους εκπροσώπους των νικητών (δύο ανά διαγωνιστική κατηγορία), οι οποίοι θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τον ασκούντα την γονική τους μέριμνα κατά την διεξαγωγή της εκδήλωσης θα απονέμεται τίτλος που θα πιστοποιεί την επιβράβευση του ιστολογίου. Τα έπαθλα θα χορηγούνται στους νικητές ως εξής: αντί της καταβολής μετρητών θα κατατίθενται σε τραπεζικό βιβλιάριο καταθέσεων, το οποίο θα έχει προηγουμένως εκδοθεί στο όνομα του μαθητή και με συνδικαιούχο τον ασκούντα την γονική μέριμνα αυτού (όπου χρειάζεται), από τράπεζα επιλογής του ασκούντος την γονική μέριμνα, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τους Διοργανωτές και κοινοποίησης των στοιχείων του λογαριασμού σε αυτούς. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση ομάδας συμμετεχόντων, το ανωτέρω ποσό θα επιμερισθεί ακριβώς δια του αριθμού των μελών της συμμετέχουσας στον Διαγωνισμό ομάδας (ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής του κάθε μαθητή στην υλοποίηση του ιστολογίου-blog) και θα ακολουθηθεί επίσης η ανωτέρω διαδικασία. Οι γονείς ή/και κηδεμόνες των μαθητών οφείλουν να κοινοποιήσουν τα στοιχεία του βιβλιαρίου το αργότερο δύο ημέρες πριν την ημερομηνία της ως άνω τελετής βράβευσης των νικητών. Η ως άνω καταβολή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της τελετής βράβευσης. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν μη καταβολή του ποσού εξαιτίας μη έγκυρης ή έγκαιρης κοινοποίησης των ως άνω στοιχείων του/των νικητών ή/και μη καταβολή ή καθυστέρηση καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στον ή στους νικητές από σφάλμα στα κοινοποιηθέντα στοιχεία. Ρητά ορίζεται ότι οι αρχικοί νικητές δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλο για τον ως άνω λόγο και η Διοργανώτρια θα δικαιούται όπως ανακηρύξει ως νικητή τον αμέσως επόμενο (μετά τους δύο πρώτους) στην σειρά αξιολόγησης συμμετέχοντα, μη ευθυνομένων των Διοργανωτών σε οιαδήποτε αποζημίωση για οποιοδήποτε λόγο έναντι του αρχικού νικητή και του ασκούντος την γονική μέριμνα αυτού.

ιιι) Ρητώς σημειώνεται ότι η Διοργανώτρια θα χορηγήσει τις ανωτέρω δωρεές ως δωρεές «υπό τρόπο» (ΑΚ 503), για την κάλυψη σε εύλογο χρονικό διάστημα, τεχνολογικών και εν γένει μαθησιακών αναγκών των νικητών. Ως κάλυψη τεχνολογικών και εν γένει μαθησιακών αναγκών των νικητών λογίζονται ενδεικτικώς: η αγορά εξοπλισμού (υλικού-hardware ή/και λογισμικού-software) Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που συμβάλει στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών ή/και αγορά συνδέσεων στο διαδίκτυο (ορισμένου ή/και αορίστου χρόνου) ή/και αγορά αναλωσίμων τεχνολογικού εξοπλισμού που σχετίζεται με την μαθητική τους ιδιότητα. Ρητώς διευκρινίζεται ότι η αγορά/προμήθεια/εγκατάσταση των ανωτέρω δύναται να πραγματοποιηθεί ελευθέρως από προμηθευτή της επιλογής του μαθητή ή/και του γονέα/κηδεμόνα. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ελέγξουν δειγματοληπτικώς οποτεδήποτε τυχόν κρίνουν απαραίτητο κατά την απόλυτη κρίση τους, την τήρηση των ανωτέρω και διατηρούν το δικαίωμα σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποτεδήποτε παραβίαση του παρόντος όρου, να ανακαλέσουν την δωρεά και να την χορηγήσουν με τους ίδιους όρους στον αμέσως επόμενο (μετά τους δύο πρώτους) στην σειρά αξιολόγησης συμμετέχοντα, μη ευθυνομένων των Διοργανωτών σε οιαδήποτε αποζημίωση για οποιοδήποτε λόγο έναντι του αρχικού νικητή και του ασκούντος την γονική μέριμνα αυτού.

iv) Αν νικητής μαθητής ή εκπρόσωπος ομάδας μαθητών και/ ή γονέας/ κηδεμόνας οιωνδήποτε εξ αυτών αδυνατεί για οιονδήποτε λόγο να προσέλθει κατά την τελετή απονομής των επάθλων σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι νικητές διατηρούν παρ' όλα αυτά το δικαίωμα λήψεως του επάθλου τους καθώς και το δικαίωμα να ορίσουν έτερο εκπρόσωπό τους κατά την απονομή σύμφωνα με οδηγίες που θα λάβουν από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

15. Σε περίπτωση νικητών οι οποίοι κατοικούν εκτός Αττικής, η ASUP, θα αναλάβει τη μέριμνα (κρατήσεις) και το κόστος της μετακίνησης και φιλοξενίας δύο εκπροσώπων των συμμετεχόντων σε κάθε διαγωνιστική κατηγορία (ένας ανά νικητήριο blog) και ενός εκ των γονέων ή/και κηδεμόνων των ανωτέρω, σε ξενοδοχείο των Αθηνών τριών (3) αστέρων για μια (1) ημέρα (μία διανυκτέρευση), κατά την ημέρα βράβευσης χωρίς να φέρουν οιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη.

16. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής της διάρκειας του Διαγωνισμού, του τόπου και του χρόνου ανάδειξης των νικητών και του τόπου και του χρόνου διενέργειας της ειδικής εκδήλωσης βράβευσης των νικητών, ή ακόμη και ματαίωσης αυτού ή/και της ειδικής εκδήλωσης βράβευσης των νικητών σε οποιοδήποτε στάδιο επιθυμούν, με προηγούμενη σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο microsite του Διαγωνισμού. Οι Διοργανωτές, επίσης, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ή και ματαίωση της έκδοσης των αποτελεσμάτων καθώς ή/και στην απόδοση των βραβείων, ή/και στην επιστροφή των βραβείων που έχουν τυχόν ήδη δοθεί οι οποίες οφείλονται σε λόγους τυπικούς ή τεχνικούς (λόγω π.χ. προβλήματος στο λογισμικό που υποστηρίζει και διαχειρίζεται τον διαγωνισμό) ή νομικούς, όπως όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς σε τυχόν ενστάσεις ή άλλες εξωδικαστικές ή δικαστικές αιτιάσεις που τυχόν θα προβάλλουν συμμετέχοντες, οι οποίες εκ της φύσης τους ή εκ της νομικής διαδικασίας προξενήσουν καθυστέρηση ή/και ματαίωση στην ανακοίνωση ή/και τροποποίηση των αποτελεσμάτων που έχουν ήδη ανακοινωθεί ή/και επιστροφή των βραβείων που έχουν ήδη δοθεί.

17. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παραπάνω, τα ονοματεπώνυμα των νικητών θα αναρτηθούν στο microsite την 15/09/2008, ενώ οι νικητές θα ειδοποιηθούν και τηλεφωνικά στο τηλέφωνο επικοινωνίας που θα έχουν δηλώσει κατά την εισαγωγή των στοιχείων για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και θα ενημερωθούν για τις διαδικαστικές λεπτομέρειες της βράβευσης. Οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση μη εύρεσης των νικητών ή/και των ασκούντων την γονική μέριμνά τους στο δηλωθέν τηλέφωνο επικοινωνίας, αν δε υπάρχει αδυναμία επικοινωνίας μαζί τους έως το αργότερο 7 ημέρες προ της ημερομηνίας διενέργειας της τελετής βράβευσης, δικαιούνται να θεωρήσουν ως νικητή τον αμέσως επόμενο σε σειρά αξιολόγησης συμμετέχοντα/ ομάδα συμμετεχόντων της οικείας διαγωνιστικής κατηγορίας, με παράλληλη ανάρτηση του ονόματος αυτού στο microsite και αντίστοιχη ενημέρωσή του. Ρητά ορίζεται ότι οι αρχικοί νικητές ή/και οι ασκούντες την γονική μέριμνα αυτών δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλο για τον λόγο αποκλεισμού που προβλέπεται στον παρόντα όρο καθώς και στον όρο 12 ιι) παραπάνω .

18. Η υλοποίηση του Διαγωνισμού απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, ηλικία, σχολείο φοίτησης, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο) και ονοματεπώνυμο του ασκούντος την γονική μέριμνα των Συμμετεχόντων και θα τηρείται από την κοινοπραξία ASUP («Εκτελών την Επεξεργασία» του Ν.2472/97) για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κοινωνία της Πληροφορίας («Υπεύθυνος Επεξεργασίας»). Για αυτόν τον λόγο η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης κάθε Συμμετέχοντα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 ι) πιο πάνω προκειμένου να καταχωρηθεί το ονοματεπώνυμό του και τα λοιπά ζητηθέντα στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και να γνωστοποιηθεί το ονοματεπώνυμό του στα ΜΜΕ (εφόσον ο ίδιος προσωπικά ή η ομάδα στην οποία συμμετείχε είναι ένας από τους νικητές). Σκοπός της τήρησης του αρχείου αυτού είναι η διενέργεια του Διαγωνισμού και ειδικότερα η επιβεβαίωση της εγκυρότητας των συμμετοχών και η ταυτοποίηση των νικητών για την απονομή των βραβείων. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν σε αρχείο που θα επεξεργάζονται οι Διοργανωτές ή τρίτα πρόσωπα κατά τις προβλέψεις και επιταγές του Ν. 2472/1997 (άρθρο 10) για το χρονικό διάστημα από 11/02/2008 μέχρι το πέρας όλων των φάσεων του διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εκδήλωσης βράβευσης των νικητών) και για έναν επιπλέον μήνα μετά την τελετή βράβευσης, αποκλειστικά για τις ανάγκες του Διαγωνισμού, κατά δε την συμπλήρωση του ανωτέρω χρόνου αυτά θα καταστραφούν/ διαγραφούν από το αρχείο των Διοργανωτών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997, κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την κοινοπραξία ASUP (UpSet pr οδός Καρνεάδου αρ.21, ΤΚ:10675, Αθήνα ) την ανασκευή ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο. Σε ό,τι αφορά στην τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, o Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα προβεί στην απαραίτητη γνωστοποίηση προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

19. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/ και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό κατά την κρίση τους και χωρίς να θεμελιώνεται οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης των συμμετεχόντων από αυτούς τους λόγους έναντι των Διοργανωτών. Οι Διοργανωτές θα ανακοινώσουν κάθε τέτοια τροποποίηση στο microsite του Διαγωνισμού. Επίσης, διατηρούν το δικαίωμα να αντικαταστήσουν κατά την κρίση τους τα έπαθλα του Διαγωνισμού με άλλα ίσης αξίας. Οι Διοργανωτές επίσης, διατηρούν το δικαίωμα να ματαιώσουν οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο των Διαγωνισμό ή/και να το κηρύξουν άγονο ή άκαρπο χωρίς οι συμμετέχοντες ή/και οι ομάδες συμμετεχόντων ή/και οι γονείς και κηδεμόνες αυτών ή/και οι σχολικοί φορείς να δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση ή άλλη αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης από οιονδήποτε λόγο.

20. Οι Διοργανωτές δηλώνουν ότι δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστολογίων και ότι δεν είναι σε θέση (και δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού) ούτε να ελέγξουν ούτε να διαπιστώσουν τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων ή/και έννομων αγαθών τρίτων ή/και οποιασδήποτε διάταξης νόμου εξαιτίας ή/και εξ αφορμής του περιεχομένου του/των (στο σύνολό του ή μέρος αυτού) ιστολογίου-ιων που έχουν δημιουργηθεί και συμμετέχουν στον παρόντα Διαγωνισμό. Ρητώς αναφέρεται ότι επιφυλάσσονται κάθε νομίμου δικαιώματός σε περίπτωση οποιασδήποτε παράνομης πράξης ή/και παράλειψης των συμμετεχόντων καθώς και τυχόν ζημίας (υλικής ή/ και άϋλης) που τυχόν προκληθεί σε τρίτο πρόσωπο από τα ανωτέρω.

21. Τυχόν ερωτήσεις για τον διαγωνισμό δύνανται να υποβληθούν μέχρι το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία αυτού στο menu «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας του διαγωνισμού. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα που κατά την απόλυτη κρίση των Διοργανωτών κρίνονται ως σημαντικά, θα δίδονται προς υποβοήθηση και μόνο των συμμετεχόντων και θα αναρτώνται στο microsite του Διαγωνισμού, σε κάθε όμως περίπτωση υπερισχύουν οι διατάξεις των παρόντων αναλυτικών όρων συμμετοχής ή/ και τυχόν τροποποιήσεων αυτών που θα δημοσιευθούν.

22. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στον Συμβολαιογράφο Αθηνών Αθανάσιο Δράγιο, οδός Ακαδημίας, αριθμός 71 - 73, Αθήνα, τηλέφωνο 210 – 3303135.

23. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων αναλυτικών όρων συμμετοχής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ
ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Ξεμπλόγκαρε»

Ακολουθούν τα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία αναλύονται στις επιμέρους συνιστώσες τους οι οποίες είναι ισοδύναμες:

1. Κάλυψη θεματικών αξόνων

• υποχρεωτική κάλυψη, σε επίπεδο περιεχομένου, των 4 βασικών θεματικών αξόνων που ορίζει ο διαγωνισμός
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥ,
Η ΠΟΛΗ ΣΟΥ / ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΟΥ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ,
(η μη κάλυψη κάποιου /ων από τους θεματικούς άξονες ισοδυναμεί με αυτόματο αποκλεισμό από τον διαγωνισμό)

2. Περιεχόμενο και γραφή (ποσοστό βαρύτητας 40%)

• βάθος και ποιότητα των βασικών πληροφοριών / ύλης που παρέχονται
• σύνολο «υποστηρικτικών / συμπληρωματικών» πληροφοριών / ύλης που πλαισιώνουν τις βασικές
• πλήθος και ποικιλία των «πηγών» που χρησιμοποιήθηκαν
• ακριβές και αξιόπιστο περιεχόμενο που θα υποστηρίζεται από παραθέματα που το επιβεβαιώνουν (δηλαδή, αποσπάσματα από κείμενα κάποιου συγγραφέα που παρατίθενται αυτούσια μέσα στο περιεχόμενο προκειμένου να διασαφηνιστεί/ εξηγηθεί κάτι, να στηριχθεί μια άποψη)
• περιεχόμενο που αναδεικνύει και προάγει με ολοκληρωμένο τρόπο (συνεκτικό και σαφή) τα αντικείμενα των 4 θεματικών αξόνων
• ιστολόγιο γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς γραμματικά, συντακτικά ή ορθογραφικά λάθη
• γραφή συνοπτική και εύκολα κατανοητή
• με την επιφύλαξη του όρου του άρθρου 20 ανωτέρω, περιεχόμενο που δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτων ή/και δεν εγείρει αξιώσεις τρίτων (όπως όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς συκοφαντικό περιεχόμενο ή/και υβριστικό περιεχόμενο ή/και περιεχόμενο που παραβιάζει το κοινόν περί δημοσίας αιδού αίσθημα κ.α.). Τυχόν παραβίαση των ανωτέρω, εφόσον διαπιστωθεί, επιφέρει αυτομάτως αποκλεισμό από τον διαγωνισμό σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού και αν διαπιστωθεί αυτή, οι δε Διοργανωτές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό και επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους.

3. Δομή, Εμφάνιση και λειτουργία του ιστολογίου (ποσοστό βαρύτητας 30%)

• σχεδίαση και διάταξη του ιστολογίου ώστε να είναι εύκολο στη χρήση καθώς και καλή οπτική οργάνωση του περιεχομένου.
• δημιουργική προσέγγιση χρωμάτων, γραμματοσειρών, συνολικής διάταξης, εύκολη ανάγνωση και πρόσβαση στο περιεχόμενο.
• απουσία τεχνικών προβλημάτων (π.χ. χαλασμένοι σύνδεσμοι ή εικόνες, απουσία αρχείων κλπ.)
• αποτελεσματική οργάνωση περιεχομένου ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον του αναγνώστη και να μην δημιουργεί σύγχυση ή παρερμηνείες

4. Πρωτοτυπία (ποσοστό βαρύτητας 20%)

• ιστολόγιο δημιουργικό και πρωτότυπο στην προσπάθεια παρουσίασης των επιμέρους θεματικών αξόνων
• δημιουργία και παρουσίαση νέων πηγών πληροφόρησης όπως συνεντεύξεις, έρευνες, προσωπικές παρατηρήσεις καθώς και αυθεντικά-πρωτότυπα έργα, φωτογραφίες ή ηχογραφήσεις με την χρήση πολυμέσων.
• δημιουργική χρήση των μέσων (π.χ. εικόνες, ήχος, βίντεο, γραφικά, παιχνίδια, διαδραστικά στοιχεία κλπ.) που ενισχύουν την παρουσίαση των πληροφοριών, προσελκύουν χρήστη και διευκρινίζουν-υποστηρίζουν το βασικό περιεχόμενο
• με την επιφύλαξη του άρθρου 20 ανωτέρω, περιεχόμενο ως αποτέλεσμα πρωτότυπης δουλειάς των μαθητών και όχι αντιγραφή άλλων πηγών με οποιονδήποτε τρόπο (η κλοπή πνευματικού έργου κάθε μορφής, εφόσον διαπιστωθεί, ισοδυναμεί με αποκλεισμό από τον διαγωνισμό, σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, οι δε Διοργανωτές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό και επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους.)

5. Εκπαιδευτικός Χαρακτήρας (ποσοστό βαρύτητας 10%)

• περιεχόμενο γραμμένο και οργανωμένο έτσι ώστε να απευθύνεται κυρίως σε μαθητικό κοινό και να έχει συνολικά εκπαιδευτικό και ενημερωτικό προσανατολισμό και χαρακτήρα.

Υπογραμμίζεται ότι κατά την αξιολόγηση των ιστολογίων από την Επιτροπή, η σχετική βαθμολόγηση κάθε ιστολογίου θα πραγματοποιείται με γνώμονα πάντα τις δυνατότητες των μαθητών ανά διαγωνιστική κατηγορία.

 

casino -  ειδησεις σημερα -  livescore -  livebet -  greece news -  ταβλι -  filippos papakonstantinou